Sopimusehdot

Soveltaminen
Näitä sopimusehtoja sovelletaan AapoAnni Oy:n tekemiin palvelusopimuksiin.

AapoAnnin velvollisuudet
AapoAnni sitoutuu toimittamaan tilatut palvelut ja tuotteet palvelusopimuksessa määritellyssä laajuudessa ja aikataulussa. AapoAnni vastaa toimituksen laadusta ja luotettavuudesta normaalitasolla. AapoAnni on vakuuttanut toimintansa vastuuvakuutuksella. AapoAnni nimeää yhteyshenkilön, joka ottaa vastaan asiakaspalautteet ja jolla on oikeus sopia palvelusopimuksen sisältöön ja toteutukseen liittyvistä muutoksista.

Asiakkaan velvollisuudet
Asiakas vastaa palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisen tiedon antamisesta AapoAnnille.
Puutteellisen informaation aiheuttamaa vahinkoa ei korvata asiakkaalle. Mikäli sopimuksen mukaisen palvelun toteutus viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä, AapoAnni veloittaa odotusajalta kulloinkin voimassa olevan tuntiveloitushinnaston mukaisen korvauksen täysinä tunteina.
Mikäli palvelun toteutus estyy kokonaan asiakkaasta johtuvasta syystä, eikä asiasta ole sovittu vähintään viikkoa aikaisemmin, on AapoAnnilla oikeus laskuttaa asiakkaalta sama hinta kuin sopimuksen mukaisesta toteutuneesta palvelusta.

Palvelumaksut
Palvelumaksu ja sen sisältö määritellään palvelusopimuksessa. Mikäli maksun perusteen on jatkuva palvelusopimus, se erääntyy maksettavaksi kerran kuukaudessa, kuukauden viimeisen palvelukerran jälkeen. Maksuehto on seitsemän päivää laskun päiväyksestä. Muut maksut laskutetaan toteutuneiden
palvelukokonaisuuksien perusteella jälkikäteen, maksuehto seitsemän päivää. Viivästyneille maksuille peritään vuotuista, lainmukaista viivästyskorkoa.

Palvelumaksujen muutokset
AapoAnni pidättää itselleen oikeuden palvelumaksujen korotuksiin sopimuskaudella. Korotuksista ilmoitetaan asiakkaalle kuukautta ennen uuden hinnan voimaantuloa, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus tarkistaa uuden
sopimushinnan soveltuvuus itselleen.

Salassapitovelvollisuus
AapoAnnin työntekijät ovat vaitiolovelvollisia asiakkaittensa asioista. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä.

Vastuu ja vahingot
AapoAnni vastaa suoranaisista ja välittömistä vahingoista, jotka sen palveluksessa oleva henkilö on tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheuttanut. Vahingonkorvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja sen rajoitukset
määräytyvät AapoAnnin vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti. AapoAnnin vastuuta arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon asiakkaan myötävaikutus vahingon syntymiseen, asiakkaan antamien tietojen ja toimintaohjeiden puutteellisuus tai virheellisyys sekä se, olisiko asiakas voinut estää tai
rajoittaa syntyneen vahingon laajuutta.

Reklamaatiot
Mikäli asiakas on tyytymätön palvelun toimitukseen, siitä tulee ilmoittaa AapoAnnille heti kun asiakas on virheen palvelussa havainnut, tai kun se olisi pitänyt havaita.
Tässä tapauksessa AapoAnni korjaa, mikäli mahdollista, virheen viivytyksettä. Mikäli palvelu on ollut kokonaisuudessaan virheellinen, toimitetaan asiakkaalle ensi tilassa uusi vastaava palvelu.

Sopimuskausi ja irtisanominen
Palvelusopimus voidaan tehdä koskemaan kertaluonteista yksittäistä palvelua, määräajaksi tai toistaiseksi. Kertaluonteinen palvelusopimus päättyy ilman irtisanomista palvelun tultua tuotetuksi sopimukseen merkittynä päättymispäivänä. Toistaiseksi voimassa olevan palvelusopimuksen irtisanomisaika on molemmin puolin yksi ( 1 ) kalenterikuukausi niin että irtisanomisaika alkaa irtisanomiskuukauden viimeisenä päivänä.

Sopimuksen purkaminen
AapoAnnilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos asiakas laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut toistuvasti tai enemmän kuin 30 päivää tai jos asiakas toistuvasti rikkoo sopimusta. Asiakkaan on tällöin korvattava AapoAnnille sopimusrikkomuksesta aiheutuneet vahingot ja maksamattomat sopimuksen mukaiset maksut. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli AapoAnni olennaisesti laiminlyö sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Sopimusta ei kuitenkaan saa purkaa, jos osapuoli korjaa tilanteen neljäntoista ( 14 ) vuorokauden kuluessa saatuaan kirjallisen huomautuksen.

Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen
Osapuolten väliset ristiriidat ja erimielisyydet tulee pyrkiä ratkaisemaan ensisijaisesti hyvässä yhteisymmärryksessä keskinäisin neuvotteluin. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan erimielisyydet Turun kuluttajatoimiston neuvojan avustuksella. Lausunto sitoo molempia osapuolia.